ÁSZF

Az ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz & Kunststofftechnik GmbH Általános Szállítási Feltételei

1996. októberi kiadás

I. A szerződés tartalma

I.1. Az ACTUAL Kft. (a továbbiakban: ACTUAL) minden szállítása és szolgáltatása (különös tekintettel a szerelésekre) kizárólag ezen feltételek között kerül megvalósításra, melyeket a vevő bármely szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatával és tevékenységével (megrendelés, áruátvétel, stb.) az összes jelenlegi és jövőbeli szerződéses kapcsolatra vonatkozóan elismer. A vevő szerződési feltételei nem válnak a szerződés tartalmává akkor sem, ha azoknak az ACTUAL kifejezetten nem mond ellent.

I.2. Az összes szerződéses fő- és mellék megállapodás, különösen pedig az ezektől eltérő feltételek, valamint a szóbeli tanács csakis az ACTUAL írásbeli megerősítése esetén kötelező érvényű.

I.3. Ha az ACTUAL a vevővel annak szerződéses feltételeiben az I.2. pont szerinti módon állapodik meg, az ACTUAL vonatkozó feltételei annyiban mégis a szerződés részeivé válnak, amennyiben a vevő szerződéses feltételei nem tartalmaznak olyan ellenszabályozásokat, ahol is egy a vevő megállapodott feltételeiben található, az ACTUAL feltételeit kizáró megállapítás csak a vevő feltételeinek ellentmondó ellenszabályozásokra szorítkozik.

I.4. Az ACTUAL ajánlatai maximum az ajánlat dátumától számított 3 hónapig érvényesek. A költségelőirányzatok mindig azok szavatolása nélkül értendők. A megrendelések a vevőt azoknak az ACTUAL-nál történő beérkezésétől számított 4 hétig kötik. Az ACTUAL fenntartja magának a megrendelés technikai és kereskedői vizsgálatának jogát. Az ACTUAL számára ezért a megrendelés csak az írásbeli visszaigazolás után kötelező. A rendelés-visszaigazolásnak a megrendeléstől történő eltéréseit a vevőnek 2 napon belül kell írásban megkifogásolnia, mert ellenkező esetben a rendeléssel szemben a rendelés-visszaigazolás az előrébb való. Az utólagos módosítások mindig fizetség ellenében történnek.

II. Szállítás, szolgáltatás megtagadásának joga, a kockázat átszállása

II.1. Az ACTUAL részéről szállításra és szolgáltatásra vonatkozó határidők és időpontok mindig kötelezettség nélküliek és nem szolgálnak határidős ügylet alapjául, kivéve, ha ezt kifejezetten ilyennek nevezik meg. A határidők legkorábban a rendelés-visszaigazolás dátumától kezdődnek. Utólagos, módosításokról vagy kiegészítésekről szóló tárgyalások esetén a határidő újból indul, a határidő a tárgyalások időtartamával eltolódik. Az üzemzavarok, vis maior esetek és az ACTUAL II.4 pont szerinti szolgáltatásmegtagadási jogának alkalmazása a határidőket azok időtartamával meghosszabbítják, ill. eltolják.

II.2. Ha a határidőket az eladó 14 nappal túllépi, akkor a vevő köteles írásban egy méltányos, legalább további 14 napig tartó póthatáridőt szabni. A vevő csak ezen póthatáridő lejárta után jelentheti be írásban, a szerződéstől való visszalépését.

II.3. Az ACTUAL jogosult rész- és előszállításokat teljesíteni és ezekről részszámlákat adni.

II.4. További igények fenntartása mellet ACTUAL jogosult az összes meglévő jogügylet további teljesítését (tervezés, gyártás, szállítás, szerelés, stb.) lemondani, ha a vevő egy az ACTUAL által előírt hitelkeretet túllép, vagy az ACTUAL-lal vagy harmadik féllel szemben fennálló valamely kötelezettségével késedelemben van. Az ACTUAL részéről történő szolgáltatásmegtagadási jogot az nem zárja ki, ha ACTUAL-nak új jogügyletek megkötésekor már tudomása volt vagy figyelmetlenségből fakadóan nem volt tudomása a fenti tényekről. ACTUAL csak akkor köteles ismét folytatni a szolgáltatásokat, ha a vevő az eredeti szerződéses esedékességtől függetlenül az ACTUAL által már teljesített szolgáltatásokért az összes fizetési kötelezettségét teljesítette és az ACTUAL részéről nyitott szolgáltatásokért az összes megállapodott fizetséget előre megfizette.

II.5. A kockázat a vevőre az ACTUAL-nál az elszállításra történő rendelkezésre bocsátáskor, a felrakodás előtt száll át, az ACTUAL által vagy számlájára történő szállítás esetén pedig a sík földre történő lerakodás után. Az ACTUAL által vagy az ACTUAL számlájára végrehajtandó házhozszállítás esetére a vevő köteles a teherautóval történő megközelítést és az autódaruval vagy emelőhátfallal történő veszélymentes lerakodást, valamint az anyag számára raktárfelületet, továbbá a szállítmány átvételére jogosult személyek jelenlétét biztosítani. Amennyiben ezen előfeltételek hiánya miatt a kézbesítés meghiúsul, a vevő függetlenül a vétkességtől szerződésileg köteles a meghiúsult kézbesítésnek az ACTUAL árlista szerinti kézbesítési díját, valamint az ACTUAL-nak harmadik felek részére eső költségeket megfizetni.

II.6. Az ACTUAL által végzett szerelésnél a vevőnek garantálnia kell ACTUAL számára a zavarmentes munkalehetőséget, különösképpen pedig saját költségére a következő szolgáltatásokat kell elvégeznie, ill. harmadik felek részéről elvégeztetnie: vésési és vakolási munkálatok, valamint falnyílások és fúgázások kivitelezése; 220 V-os és 380V-os villanyáram szolgáltatása közvetlenül a szerelési helyen, állványzat, létrák és emelőszerkezetek valamint raktározási helyek és egészségügyi berendezések biztosítása, hosszabb határidejű munkálatok esetén pedig elzárható helyiség rendelkezésre bocsátása is. Az ezen előfeltételek hiánya esetén az ACTUAL számára keletkező többletráfordításokat a vevőnek vétkességtől függetlenül meg kell fizetnie, különösen pedig a várakozási időket is. A vasalati elemek szerelése igény szerint elmaradhat, de akkor azt utólag az ACTUAL jótállása nélkül az építtető részéről kell elvégezni.

III. Árak, fizetési feltételek

III.1. Az árak forgalmi adó és egyéb nyilvános adók és díjak nélkül értendők, biztosítás nélkül, minden egyéb mellékköltség nélkül, az elvitel céljából rendelkezésre bocsátástól számítva és kétség esetén szerelés nélkül. A szerelés és az ACTUAL általi kiszállítás költsége külön megállapodás tárgyát képezik. Kétség esetén az árak az ACTUAL-nak a szállítás, ill. szolgáltatás időpontjában érvényes árlistája szerint érvényesek.

III.2. A vevő mindenképpen köteles a szerződés szerinti nettó árakon túlmenően megfizetni, ill. pótolni az általános forgalmi adót, valamint az egyéb, az ACTUAL vevő felé irányuló szolgáltatása által okozott nyilvános adókat és díjakat a mindenkori törvények és hatóságok által meghatározott mértékben, valamint az összes az ACTUAL követelése által behajthatóvá tett költségeket, különösképpen pedig az ACTUAL által bevont hitelezővédelmi szövetség, inkasszáló hivatal és ügyvéd felszólítási költségeit és kiadásait.

III.3. A fizetéseknek készpénzben vagy az ACTUAL egy ismertetett számlájára történő átutalással kell megtörténnie. A váltóval vagy csekkel történő fizetések ki vannak zárva. Az ennek ellenére történő váltó- vagy csekkbefogadás mindig csak fizetés végett értelmezendő, és a vevő köteles az ezzel kapcsolatos összes díjat és mindenkor esedékes diszkontálási kamatokat pótolni.

III.4. Az ACTUAL felszámítási jogát nem csorbítandó a vevő csak az ACTUAL által kifejezetten és írásban elismert vagy bíróságilag megállapított ellenkövetelés felszámítására jogosult. Fizetéseknek a vevő általi visszatartása is csak ugyanezen feltételek mellett megengedett.

III.5. Késlekedés esetén a vevő köteles késedelmi kamatot fizetni az ACTUAL mindenkori bankhitelfeltételeinek megfelelően, de legalább 12%/év mértékben.

III.6. Amennyiben a vevő túllépi az ACTUAL által számára elismert hitelkeretet vagy az ACTUAL-lal vagy harmadik féllel szemben fennálló valamely kötelezettségével kapcsolatban késedelembe esik, az ACTUAL jogosult a fentebb szabályozott szolgáltatásmegtagadási jog mellett a vevővel szemben fennálló összes követelését azonnal esedékessé tenni az eredeti szerződés szerinti esedékességtől függetlenül, és az összes az addig az ACTUAL által teljesített szolgáltatás ellentételét a vevő számára azonnali megfizetés céljára számlázni. Ezt a jogot az a körülmény nem zárja ki, ha az ACTUAL ezen már bekövetkezett tények tudatában vagy figyelmetlenségből fakadóan annak nem-ismeretében bocsátkozott a jogügyletekbe, ill. további szolgáltatásokat végzett el.

IV. A tulajdonjog fenntartása

IV.1. Az összes pénzügyi kötelezettség kamatokkal és mindenkori beszedési költségekkel együtt a vevő részéről történő teljes mértékű megfizetéséig az összes áru tulajdonjoga az ACTUAL-nál marad, ahol is a tulajdonjog fenntartása a már megfizetett árukon, mint biztosítékokon az ACTUAL összes egyéb követelése megfizetéséig fennmarad. Az áruknak mozdíthatatlan/ingatlan dolgokba történő beépítése esetén a tulajdonjog fenntartása a könnyen leszerelhető dolgokon, mint pl. ablak- és ajtószárnyak mindenesetre szintén fennmarad.

IV.2. A vevő késlekedése esetén az ACTUAL jogosult, visszalépési jogát fenntartva, de a szerződéstől vissza nem lépve is, hogy mindenekelőtt a tulajdonjog fenntartását – ezen esetben az áruk biztosítása érdekében – megvalósítsa, ami által a vevő szerződéses kötelezettségei első lépésként nem kerülnek megszüntetésre. A tulajdonjog fenntartásának érvényesítésekor ACTUAL jogosult az áru tulajdonlását bírósági segítség nélkül megszerezni és ehhez magának hozzáférést biztosítani az áru raktározási helyén, amire vonatkozóan a vevő hozzájárul a belépési akadályoknak arányos eszközökkel történő elhárításához is.

IV.3. Ha a vevő rendelkezik az áruval, akkor köteles átvevőjét az ACTUAL részéről fennálló tulajdonjog fenntartásról azonnal és teljes mértékben értesíteni. Minden a vevő ezen harmadik féllel szemben keletkező követelése a szerződéskötéskor már előre átengedményezésre kerül ACTUAL-ra. A vevő a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru fölötti rendelkezésre csak azzal a feltétellel jogosult, ha ő ugyanakkor értesíti azt a másodátvevőnek fizetési halasztással történő továbbárusítás engedményezéséről, ahol is a vevő a bármikori visszahívásig a másodátvevővel szemben fennálló követeléseit saját maga köteles behajtani, továbbá a követelés behajtása, ill. a másodátvevő azonnali fizetése esetén az elért bevételt a saját pénzétől elkülönítetten őrizni, ahol is ekkor az ACTUAL tulajdonjog fenntartása kiterjed ezen pénzösszegre, ill. a vevő annak kifizetésére vonatkozó követelésére.

IV.4. A vevő köteles az ACTUAL-t csőd- és/vagy felszámolási eljárás megindulásáról, továbbá harmadik felek beavatkozásáról, különösen pedig az áru lefoglalásáról azonnal értesíteni. A vevő köteles minden, a fenntartott tulajdon és az engedményezett követelések követésére szolgáló összes célszerű adatot és dokumentumot ACTUAL számára ellentételezés nélkül rendelkezésre bocsátani. A vevő köteles az összes, a tulajdonjog fenntartásra vonatkozó megállapodással és annak végrehajtásával kapcsolatos - beleértve a vevő követeléseinek engedményezésével kapcsolatos - adókat és díjakat, valamint az ACTUAL-nak felmerülő költségeket viselni, ill. pótolni, és pedig függetlenül az ACTUAL harmadik féllel szemben esetlegesen keletkező pótlási igényétől és az ACTUAL további kárpótlási igényének fenntartása mellett.

V. Teljesítés (szavatosság, garancia, kártérítés, tévedés)

            V.1. Az ACTUAL szállításai és szolgáltatásai szakszerű kivitelezésének megítélése kizárólag az annak megvalósítása időpontjában érvényes szokványokhoz igazodik. A vevő tervezési adatai és rajzai, tervei alapján végzett gyártás esetén egyedül a vevő köteles felelni azok helyességéért ás alkalmasságáért. Az ACTUAL-t nem terheli felelősség vagy figyelmeztetési kötelezettség. A vevő köteles továbbértékesítés esetén az ACTUAL által készített információs anyagnak megfelelően a garanciális, szerelési és karbantartási irányelvekre utalni, ezeket a dokumentumokat az átvevőnek kézbesíteni és gondoskodni ezeknek az átvevőjétől eltérő mindenkori harmadik felet jelentő végátvevőhöz való eljuttatásáról.

            V.2. A vevő köteles mindenegyes szállítmányt annak fogadásakor teljességre és hibamentességre azonnal ellenőrizni. A szembetűnő hibákat/hiányosságokat azonnal fel kell jegyezni a szállítólevélre; az egyéb kifogásolásokat legkésőbb a szállítmány fogadásától számított 8 napon belül, a beszerelés előtt írásban jelezni kell ACTUAL felé. Ekkor a szerelés vagy továbbértékesítés csak az ACTUAL írásbeli hozzájárulásával megengedett, ellenkező esetben a vevő összes jogorvoslati lehetőségét elveszti. Az ACTUAL által történő szerelés esetén a vevő a készrejelentés után köteles az ACTUAL szolgáltatásait és építményeit egy közös bejárásban az ACTUAL megbízottjával együtt megvizsgálni és az esetleges hiányosságokat vagy sérüléseket/károkat azonnal jegyzőkönyvezni a további kifogások kizárása mellett.

            Szállítások és szolgáltatások hibáinak csak a használatba vétel után történő észrevételét azonnal, de legkésőbb a szállítmány fogadásától vagy a készrejelentéstől számított 3 hónapon belül kell írásban jelezni. A fenti határidők lejárta után az ACTUAL szállításai és szolgáltatásai jóváhagyottaknak és a további igények kizártaknak tekintendők, kivéve a mindenkori esetleges garanciális igényeket, amelyeket a garanciális eset felléptekor szintén azonnal írásban kell érvényesíteni, ellenkező esetben az igény kizárása mellett, legkésőbb az ACTUAL-nál a garanciális határidők lejártán belül beérkező módon.

            V.3. A vevő a szolgáltatások hiányosságából származó összes igényét csak írásban tudja érvényesíteni az ACTUAL-lal szemben, azzal, hogy az ACTUAL követeléseinek esedékessége ezáltal nem tolódik ki, és a vevőnek nincs visszatartási, csökkentésre vonatkozó vagy felszámítási joga, kivéve az ACTUAL részéről történő kifejezett írásbeli elismerés esetét. A kockázat átszállása időpontjában meglévő hiányosság bizonyításának terhe mindig a vevőt érinti.

            V.4. Hibás szolgáltatás esetén a vevő igénye arra korlátozódik, hogy a vevő kötelezettségeinek teljesítését követően az ACTUAL a saját választásától függően kijavítja a hibát, vagy a hibás árut vagy annak hibás részét kicseréli, vagy a szerződéstől való elállás mellett a vételár visszafizetésével az árut visszaveszi azzal, hogy a közben átadott valamennyi áru, és annak részei az ACTUAL tulajdonába szállnak vissza.

            V.5. A vevő minden igénye megszűnik, ha az ő saját szolgáltatási kötelezettségével késedelembe kerül, a vevő maga, vagy harmadik személy szakszerűtlenül szerelést vagy karbantartást, különösen az ACTUAL szerelési és karbantartási irányelveivel ellentétes módon hajt végre, vagy a vevő vagy harmadik személy javítási kísérleteket, javításokat, módosításokat vagy idegen alkatrészek beszerelését végzi az ACTUAL kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, továbbá továbbértékesítések esetén.

            V.6. Az ACTUAL által szállított ablakokra, ajtókra és a tartozékra a Magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk) értelmében vett szavatossági határidő érvényes a kockázat átszállásától számítva.

V.7. Az ACTUAL-nak csak súlyos hiba esetén áll fenn kártérítési kötelezettsége, azonban akkor is csak az V.4. pontban megjelölt módon. Nem felel a következményi vagy a közvetett károkért, különösen üzemszünetért vagy harmadik fél által okozott kárért. A bizonyítási teher a vevőt terheli. Az ACTUAL terhére esetlegesen megállapított kötbér, vagy ahhoz hasonló csak az előző pontok szerinti kártérítés átalányaként értelmezendő, kizárja azonban az ezeken túlmenő kártérítési igényeket, azzal, hogy az esetlegesen megállapított kötbér, vagy ahhoz hasonló mindig bírói mérséklési jog alá tartozik.

Az ACTUAL által a szerelés alkalmával épületeken és más szerkezeteken okozott károkért való jótállás ezen túlmenően annyiban korlátozódik, hogy ACTUAL-t csak az ACTUAL üzemi felelősségbiztosításának fedezete mértékében lehet igénybe venni. A vevő a szerződést tévedés miatt csak az ACTUAL-ra terhelő rosszhiszeműség esetén támadhatja meg.

            V.8. Garanciák a tárgybani feltételeken túlmenően az ACTUAL ajánlatának időpontjában érvényes szövegváltozatú ACTUAL garanciális irányelvekhez igazodnak. Az egyes garanciális határidők a kockázat átszállásától indulnak, az ACTUAL által végzett szerelésnél pedig a készrejelentéstől.

VI. Kötbér, ACTUAL térítési igényei

VI.1. Ha ACTUAL törvény vagy szerződés által elismert módon visszalépési jogát gyakorolja, valamint egy megrendelés visszamondásához hozzájárul a vevő szerződéses kötöttsége ellenére, valamint a vevő részéről történő egyéb szerződéssértés esetén az ACTUAL-nak (jogos) igénye van a vevővel szemben nem bírói mérséklési jognak alávetett, vétkességtől független, a rendelési összérték 35%-ának megfelelő kötbérre, rabatok és bónuszok figyelembe vétele nélkül, a további kárpótlási és egyéb igények fenntartása mellett.

VI.2. Az ACTUAL vevővel szembeni kártérítési igényei mindig magukba foglalják az elmaradt hasznot, a következményi, harmadik féllel kapcsolatos és közvetett károkat is, a vétkesség hiányának bizonyítása pedig mindig a vevőt terheli, és mindez a vétkesség mértékétől függetlenül.

VII. A teljesítés helye, bírói illetékesség, alkalmazandó jog, alkalmazandó forma

VII.1. Az összes szállításra és fizetésre teljesítési helyszínként 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 289-295. érvényes, éspedig akkor is, ha az átadás megállapodásnak megfelelően egy másik helyszínen következik be.

VII.2. Az összes, az ACTUAL és a vevő között keletkezett jogvitára, továbbá a szerződés létrejöttéről és a szerződés tárgyát képező feltételekről szóló vitára is, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság az illetékes. Az ACTUAL a vevő számára helyileg illetékes bíróságot is meghívhatja.

VII.3. Az ACTUAL és a vevő közötti jogviszonyra a magyar jogot kell alkalmazni.

VII.4. A vevő összes nyilatkozata csak akkor hatásos, ha azokat ajánlott postai levél formájában küldi meg ACTUAL-nak.

VIII. Érvénytelenségi záradék

Amennyiben ezen Értékesítési és Szállítási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, az nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét. Ha a vevő fogyasztó, akkor az ezen feltételek fogyasztóvédelmi törvénynek ellentmondó részei nem minősülnek a szerződés tartalmi részének, vagy – ahol lehetséges – a törvénynek megfelelő tartalomra módosulnak.

ACTUAL bejártiajtók - katalógus 2014
actual_tueren_2014.pdf (9.8 MB)